Regulamin zakwaterowań w domkach i pokojach

Drodzy Goście

 1. 1. Pokoje / domki wynajmowane są na doby. Doba rozpoczyna się od godziny 16.00 a kończy się o godzinie 12.00 dnia następnego. W przypadku rezerwacji grupowych doba hotelowa kończy się o godzinie 10:00. Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany godzin doby hotelowej w wyjątkowych sytuacjach.
 2. Rezerwacje prosimy zgłaszać w formie telefonicznej (59 83 34 405) lub mailowej (recepcja@osir.przechlewo.pl). Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata na konto Ośrodka zadatku w wysokości 40% wartości całego pobytu w ciągu 7 dni od zgłoszonej rezerwacji. Bez względu na wysokość zadatek nie podlega zwrotowi. Pozostałą należną kwotę należy wpłacić w momencie zakwaterowania w dniu przyjazdu.
 3. W przypadku skrócenia pobytu, gość zobowiązany jest do zapłaty pełnego kosztu za cały zarezerwowany pobyt, w tym także za niewykorzystane noclegi i inne zamówione usługi, na zasadzie art. 471 k.c.
 4. Zakwaterowanie Gości następuje po dokonaniu formalności meldunkowych w recepcji Ośrodka, wypełnieniu karty meldunkowej. Podczas zakwaterowania należy okazać dokument potwierdzający tożsamość rezerwującego.
 5. Brak przyjazdu w przeciągu 24 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia doby hotelowej w planowanym dniu przyjazdu bez powiadomienia recepcji Ośrodka - skutkuje automatyczną anulacją całej rezerwacji, zaś otrzymana przedpłata nie podlega zwrotowi. Dotyczy to zarówno Gości indywidualnych, jak i rezerwacji grupowych.
 6. W przypadku rezerwacji niezadatkowanych, w momencie nie przyjazdu i nie poinformowaniu recepcji Ośrodka zostanie naliczona opłata za 1 dobę; faktura VAT zostanie wystawiona i wysłana na adres rezerwującego.
 7. Opóźnienie przyjazdu jak i wcześniejszy wyjazd nie uprawnia do zwrotu równowartości wcześniej ustalonego świadczenia.
 8. Anulacje rezerwacji są możliwe bezkosztowo do momentu wpłaty zadatku lub na warunkach zawartych w umowie.
 9. Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka, wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka, Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w Ośrodku oraz jeśli w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Ośrodka.
 10. W przypadku niezdania klucza do godziny 12.00 i nie rozliczenia pokoju / domku recepcja ma prawo do obciążenia Gościa następną dobą hotelową według cennika.
 11. W przypadku zgubienia klucza od pokoju / domku koszt wymiany wkładki ponosi Gość (koszt wynosi ok. 200 zł).
 12. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres ustalony Gość powinien zgłosić najpóźniej w przeddzień upływu terminu ustalonego pobytu. Życzenie może zostać spełnione w miarę istniejących możliwości.
 13. Gość nie ma prawa przekazać pokoju/domku innym osobom. Dodatkowa osoba ponosi opłatę wg cennika na dany sezon.
 14. Osoby niezameldowane mogą przebywać na terenie Ośrodka od godz. 6:00 do godz. 22:00, po tej godzinie istnieje obowiązek meldowania dodatkowych osób oraz odpłatność za ich pobyt, wyjątkowe sytuacje należy uzgadniać z recepcją.
 15. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji.
 16. Niezgłoszenie uwag w momencie kwaterunku powoduje całkowitą odpowiedzialność Gościa za stan przyjęty pokoju/domku. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane będą na miejscu lub telefonicznie z dowodami użytkowania, wg ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia bądź zakup zniszczonej rzeczy.
 17. Gość odpowiada materialnie za uszkodzenia / zniszczenia powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 18. Opłata za dodatkowe sprzątanie pokoju / domku związane z nietypowym zabrudzeniem wynosi 200,00 zł każdorazowo.
 19. W Ośrodku należy zachować ciszę nocną:
 • od niedzieli do czwartku: od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego;
 • od piątku do soboty: od godz. 24.00 - 7.00 dnia następnego.

W pozostałych godzinach pobytu zachowanie osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno budzić zastrzeżeń innych Gości Ośrodka. Personel może w trybie natychmiastowym odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę. Wyjątkiem są jednak imprezy organizowane przez Ośrodek i zgłoszone w harmonogramie na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń przy recepcji.

 1. Podczas pobytu w Ośrodku dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką dorosłych.
 2. Kierownictwo Ośrodka zobowiązane jest do zapewnienia warunków pełnego i nieskrępowanego pobytu oraz bezzwłocznego reagowania na uwagi dotyczące poziomu usług, funkcjonowania urządzeń, czystości i porządku poprzez możliwie szybkie podjęcie czynności zapewniających usunięcie usterek.

    Zabrania się korzystania z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych itp.

 1. Kierownictwo Ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe zaginione w czasie pobytu w Ośrodku.
 2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju / domku przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na adres Gościa na jego prośbę i koszt. Po upływie 3 miesięcy przedmioty nieodebrane zostaną zlikwidowane.
 3. Zabrania się palenia tytoniu w pokojach/domkach oraz pozostałych pomieszczeniach Ośrodka. Opłata karna za nieprzestrzeganie zakazu palenia w miejscach do tego niewyznaczonych wynosi 300,00 zł każdorazowo.
 4. Gość zobowiązany jest do utrzymywania lokalu, pomieszczeń we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, poszanowania mienia, wynoszenia i segregacji odpadów.
 5. Nasz Ośrodek jest przyjazny dla zwierząt. W momencie dokonywania rezerwacji Gość zobowiązany jest poinformować recepcję o pobycie pupila. Za wszelkie zniszczenia dokonane przez zwierzęta finansowo odpowiada właściciel. Pilnowanie, aby pupile nie wchodziły na meble tapicerowane.
 6. Gość przyjeżdżający do Ośrodka ze zwierzętami zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz regulaminu pobytu ze zwierzętami obowiązującego w Ośrodku.
 7. W Ośrodku obowiązuje ścisłe przestrzeganie w/w regulaminu, instrukcji ppoż. i BHP oraz wytycznych dotyczących Covid 19.
 8. Rabaty i promocje się nie sumują. Zakup pakietów promocyjnych jest jednoznaczny z akceptacją ceny i składowych pakietu, zakup poza pakietowy lub inny nie upoważnia do roszczeń wobec nie zakupionych składowych (ew. za dopłatą).
 9. Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty miejscowej w formie gotówkowej w recepcji ośrodka.

 

Dziękujemy za korzystanie z naszych usług i zapraszamy ponownie!!!

 

 

 

© 2023 OSiR Przechlewo  IDesigned by PrintVisionIPowered by Quick.CMS